Tứ Phủ

Tứ Phủ là gì ?

tranh vẽ tứ phủ- các vị thần trong tứ phủ ( skyhome.vn )

Tứ Phủ là một hệ thống thần linh thuộc tín ngưỡng thờ cúng Mẫu của người Việt Nam. “Tứ” nghĩa là bốn, “Phủ” nghĩa là chốn cai quản, vì vậy tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ Phủ là bốn vùng được Mẫu cai quản bởi bốn cung có vị thần gồm:

 1. Thiên Phủ: Nơi ngự trị của Ngọc Hoàng Thượng Đế và các vị thần cai quản thiên đình.
 2. Địa Phủ: Nơi ngự trị của Diêm Vương và các vị quan cai quản âm phủ.
 3. Nhạc Phủ: Nơi ngự trị của Mẫu Liễu Hạnh và các vị thần khác cai quản giúp mẫu.
 4. Thủy Phủ: Nơi ngự trị của Long Vương và các vị thần cai quản sông nước.

Tứ Phủ được đề cập nhiều trong văn hoá thờ cúng Mẫu của người Việt Nam. Tuy nhiên bên cạnh tứ phủ công đồng còn có thêm Tam Phủ, tuy chênh lệch nhau về con số phủ nhưng hai hệ thống này có sự liên quan chặt chẽ với nhau, vui lòng đọc bài Tam Phủ và Tứ Phủ để hiểu hơn về hai cách thờ này.

 • Tam Phủ bao gồm: Ba cõi: Thiên Phủ (cõi trời), Địa Phủ (cõi đất), Thoải Phủ (cõi nước).
 • Tứ Phủ bao gồm: Bốn cõi: Thiên Phủ, Địa Phủ, Thoải Phủ, Nhạc Phủ (cõi rừng núi).

Các vị thần trong Tứ Phủ gồm ai ?

Các vị thần trong Tứ Phủ

Khi nói về tín ngưỡng thờ Mẫu hoặc thờ Mẫu Tam – Tứ Phủ thì chúng ta nghĩ ngay tới tín ngưỡng thờ Tam Toà Thánh Mẫu, với hình tượng là những vị “Mẫu”. Tam toà thánh mẫu trong Tứ Phủ đều là những nhân vật có nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ hạnh phúc gia đình, tổ quốc và cộng đồng. Thực tế, đạo Mẫu nói chung cũng thờ cả những vị thần nam, thần nữ như những vị thánh của Việt Nam hoặc có thêm các yếu tố Đạo giáo khác như:

 1. 1. Các vị Chư Phật
 2. 2. Các vị Vua Cha
 3. 3. Các vị Thánh Mẫu
 4. 4. Các vị Quan Lớn
 5. 5. Các vị Chầu Bà
 6. 6. Các vị Ông Hoàng
 7. 7. Các vị Thánh Cô
 8. 8. Các vị Thánh Cậu
 9. 9. Các vị thần canh giữ ( Ông Lốt)

Phân chia cấp bậc trong Tứ Phủ

Phân chia cấp bậc trong Tứ Phủ

Sự phân loại cấp bậc theo Tứ Phủ dựa trên các yếu tố như các vị thần có quyền lực cao hơn được xếp vào cấp bậc cao hơn. Các vị thần phụ trách các nhiệm vụ lớn hơn được xếp vào cấp bậc cao hơn. Các vị thần có công ơn rộng lớn hơn được xếp vào cấp bậc cao hơn hoặc các vị thần được thờ phụng bằng một điện riêng tại các địa phương khác nhau nhằm tôn vinh, cũng như thần thánh hoá vị thần đó mà không có sự xung đột với tứ phủ.

Điển hình như:

 1. Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên
 2. Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn Thanh Tra Giám Sát
 3. Quan Lớn Đệ Tam Thoải Phủ
 4. Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai quyền cai Tứ Phủ
 5. Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh
 6. Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên (Thiên phủ)
 7. Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Nhạc Phủ)
 8. Chầu Đệ Tam Thoải Phủ (Thoải Phủ)
 9. Chầu Đệ Tứ Khâm Sai (Địa phủ)
 10. Chầu Năm Suối Lân (Nhạc Phủ)
 11. Chầu Lục Cung Nương (Nhạc Phủ)
 12. Chầu Bảy Kim Giao (Nhạc Phủ)
 13. Chầu Tám Bát Nàn (Nhạc Phủ)
 14. Chầu Chín Cửu Tỉnh
 15. Chầu Mười Đồng Mỏ (Nhạc Phủ)
 16. Chầu Bé Bắc Lệ (Nhạc Phủ)
 17. Chầu Bà Bản Đền
 18. Quan Hoàng Cả (Thiên Phủ)
 19. Quan Hoàng Đôi (Nhạc Phủ)
 20. Quan Hoàng Bơ (Thoải Phủ)
 21. Quan Hoàng Tư (Địa Phủ)
 22. Quan Hoàng Năm
 23. Quan Hoàng Lục
 24. Quan Hoàng Bảy (Nhạc Phủ)
 25. Quan Hoàng Bát (Thoải Phủ)
 26. Quan Hoàng Chín (Thiên Phủ)
 27. Quan Hoàng Mười (Địa Phủ)
 28. Cô Đệ Nhất Thượng Thiên (Thiên Phủ)
 29. Cô Đôi Thượng Ngàn (Nhạc Phủ)
 30. Cô Bơ (Thoải Phủ)
 31. Cô Tư Tây Hồ (Địa Phủ)
 32. Cô Năm Suối Lân (Nhạc Phủ)
 33. Cô Sáu Sơn Trang (Nhạc Phủ)
 34. Cô Bảy Kim Giao (Nhạc Phủ)
 35. Cô Tám Đồi Chè (Nhạc Phủ)
 36. Cô Chín Sòng Sơn (Thiên Phủ)
 37. Cô Mười Mỏ Ba (Nhạc Phủ)
 38. Cô Bé Thượng Ngàn (Nhạc Phủ)
 39. Cô Bé Đông Cuông (Nhạc Phủ)
 40. Cô Bé Thoải Phủ (Thoải Phủ)
 41. Cậu Hoàng Cả (Thiên Phủ)
 42. Cậu Hoàng Đôi (Nhạc Phủ)
 43. Cậu Hoàng Bơ (Thoải Phủ)
 44. Cậu Hoàng Tư
 45. Cậu Quận Đồi Ngang
 46. Cậu Bé Bản Đền (Nhạc Phủ)
 47. Quan Ngũ Hổ
 48. Quan Xà Thần
 49. Mẫu Đầm Đa
 50. Tứ Vị Vua Bà
 51. Mẫu Thiên Y A Na
 52. Quan Lớn Đệ Lục
 53. Quan Lớn Đệ Thất
 54. Quan Lớn Đệ Bát Đồng Bằng Sông Diêm
 55. Quan Lớn Đệ Thập Triệu Tường
 56. Chúa Đệ Nhất Tây Thiên
 57. Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ
 58. Chúa Đệ Tam Lâm Thao
 59. Chúa Bà Thác Bờ Hòa Bình
 60. Chúa Bà Cà Phê
 61. Chúa Bà Ba Nàng
 62. Chúa Bà Tộc Mọi
 63. Chúa Bà Ngũ Phương
 64. Chúa Bà Đá Đen
 65. Chúa Bà Thiên Thiên Uy Linh Công Chúa
 66. Chúa Bà Ngũ Hành
 67. Chúa Bà Thừa Thiên Công Chúa
 68. Bà Chúa Kho
 69. Bà lớn Tuần
 70. Nữ Tướng Lê Chân
 71. Công chúa Ngọc Hân
 72. Lộc Hoa Công Chúa
 73. Bà Chúa Vực
 74. Công Chúa Lân Ngọc
 75. Cô Nhất Vân Đình
 76. Cô Cả Bắc Ninh
 77. Cô Đôi Cam Đường
 78. Cô Bé Sa pa
 79. Cô Bé Minh Lương
 80. Cô Bé Thạch Bàn
 81. Cô Bé Chí Mìu
 82. Cô Bé Chín Tư – Cô Bé Lục Cung
 83. Cô Bé Cây Xanh
 84. Cô Bé Tân An
 85. Cô Bé Xương Rồng – Cô Bé Xương Long
 86. Cô Bé Cấm Sơn
 87. Cô Bé Bắc Nga
 88. Cô Bé Mỏ Than
 89. Cô Bé Đen
 90. Cô Bé Đèo Kẻng
 91. Cô Bé Nguyệt Hồ
 92. Cô Bé Đồng Đăng

SKYHOME kể ở trên cũng nằm trong hệ thống tứ phủ, nhưng mỗi vị thần lại được thờ ở một phủ riêng và được tôn vinh ở các địa phương khác nhau do tuỳ mỗi vùng miền mà công đồng tứ phủ tiếp thu thêm vị thần địa phương chuyển hoá từ văn hoá của vùng ấy. Vì thế trong hệ thống tứ phủ công đồng, người ta chỉ thờ những người đại diện cho một phủ vì có quá nhiều vị thần được tôn thờ.

 
© Thiết kế bởi Vach-ngan.com