Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát

Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát là ai ? 

Tranh Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát

Phật Kim Cương Tát Đoả Bồ Tát cũng được dịch là Vajrasattva là một vị Bồ Tát nổi tiếng trong Phật giáo Mật Tông.

Ngài là vị Phật biểu tượng cho sự giải thoát, giác ngộ cùng sức mạnh kim cương. Phật Kim Cang Tát Đoả Bồ Tát cũng được mô tả với toàn thân màu trắng biểu tượng cho sự tinh khiết.

Thần chú Kim Cang Tát Đỏa

Phật Kim Cương Tát Đoả Bồ Tát có hai tay, tay phải giữ chày ngọc, tay trái giữ chuông kim cương, ngự trên ngai vàng biểu tượng cho sự giải thoát.

Thần chú Kim Cang Tát Đỏa

Om Benza Sato Samaya, Manu Palaya, Benza Sato Teno Pa Tisha Dridro Mey Bhaya, Suto Kayo Mey Bhaya, Supo Kayo Mey Bhaya, Anurokto Mey Bhaya, Sarwa Siddhi Me Prayatsa Sarwa Karma Sutsamey Tsi Tam Shri Yam Kुरु Hum, Ha Ha Ha Ha Ho, Bhagavan Sarwa Tathagata Benza Ma Me Muni Benza Benzi Bhava Maha Samaya Sato Ah.

Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát

Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát

Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát!

Kính lạy Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát,

Con xin thành tâm đảnh lễ và cầu nguyện Ngài. Ngài là vị Bồ Tát hộ trì cho kho tàng giáo pháp của Đức Phật, biểu tượng cho trí tuệ vô biên và sức mạnh kim cương.

Con xin cầu nguyện Ngài gia hộ cho con:

  • Có được trí tuệ sáng suốt để hiểu thấu lời Phật dạy.
  • Có được lòng dũng mãnh để vượt qua mọi chướng ngại trên con đường tu tập.
  • Có được sức mạnh kim cương để bảo vệ con khỏi mọi tà ma và phiền não.

Con xin nguyện noi theo tấm gương của Ngài, tinh tấn tu tập để đạt được giác ngộ, giúp đỡ chúng sinh thoát khỏi khổ đau.

Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát!

 
© Thiết kế bởi Vach-ngan.com